فاطمه تازیک

تجربه کاری
  • پدیرش و مترجمهتل بین المللی آذین
    15ماه
تحصیلات
  • اقتصادکشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان