افرا جهانیان

افرا جهانیان

تجربه کاری
  • مسئول تبلیغاتشرکت گردشگری جمه صب
    ۹ ماه
تحصیلات
  • مهندسی شیلاتدانشگاه منابع طبیعی گرگان