آرزو دنکول

تجربه کاری
 • امور دفتری و حسابداری پژوهش صنعت هیرکانیا
  36
 • مسئول دفترسپید پروفیل پیام
  12
 • تایپیستفیزیوتراپی پارس
  6
 • تدریس خصوصیمدرسه غیرانتفاعی سما
  3
تحصیلات
 • مهندسی صنایع غذاییآموزش عالی بهاران