ابی پازان

تجربه کاری
  • نسخه پیچداروخانه شبانه روزی دکتر سلیمانی منش
    36
تحصیلات
  • علوم تجربی