فائزه

تجربه کاری
  • معلم خصوصیاموزشگاه های خصوصی
    شنبه ها ۲ ساعت تا ۴ ماه
تحصیلات
  • کامپیوتر _ نرم افزاردولتی فنی حرفه ای مائده گرگان