فاطمه شیخ

تحصیلات
  • زبان و ادبیات فارسیدانشگاه سیستان و بلوچستان
مهارت ها
  • کامپوتر و اینترنت
    90%