فاطمه سادات میرصالحی

فاطمه سادات میرصالحی

تحصیلات
  • گیاهان داروییموسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی بهاران گرگان