مبینا غفاری

تجربه کاری
 • مدیر داخلی و فروشکانون آگهی و تبلیغات برکه
  4سال
 • آموزش و بایگانیموسسه غیرانتفاعی فخرالدین
  3سال
 • پذیرش و صدور بلیطشرکت هواپیمایی ورکانه
  2سال
 • پذیرش و ارتباط با مشترینمایندگی ایران خودرو ظلی
  8ماه
تحصیلات
 • مدیریت جهانگردیدانشگاه پیام نور