محمد روشنی

تجربه کاری
 • طراح مکانیکی و مدیر پروژه شرکت آترا حرارت سازان
  بهمن ۹۷ تاکنون
تحصیلات
 • مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
مهارت ها
 • Solidworks
  90%
 • Autocad
  90%
 • Carrier hap
  50%
 • Revit mep
  30%
 • Ansys fluent
  30%
 • Abaqus cae
  30%
 • استاندارد های نقشه کشی شامل تلرانس، انطباقات و پرداخت
  60%