محمد هادی حمیدی

محمد هادی حمیدی

تجربه کاری
 • انباردارمراغ
  1 سال
 • انبارداریدارویی فیسدوکس
  6 ماه
 • سربرست انسانیزیباسازان
  1 سال
 • متصدی کامبیوترایندگان سیستم
  6 ماه
 • تنظیم موتورایرانخودرو
  10 ماه
 • تنظیم موتور سایبا
  1 سال
 • مسول تعمیرگاهایرانخودرو
  1 سال
تحصیلات
 • ITجهاد