مژگان توسن

تجربه کاری
  • مدیر دفتریپخش یگانه
    12
  • منشی و دستیار مدیرشرکت بازرگانی
    ۸
تحصیلات
  • انسانیدبیرستان فرهنگ
مهارت ها
  • کامپیوتر و نرم افزار
    %