مائده نجاتی

تجربه کاری
 • کارشناس آزمایشگاهبیمارستان فلسفی
  12
 • کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر صمدی/کردکوی
  3
تحصیلات
 • میکروبیولوژیآزاد گرگان
 • میکروبیولوژیآزاد گرگان
مهارت ها
 • کامپیوتر
  30%
 • فوریت پزشکی
  100%