پوریا روشن پرتو

پوریا روشن پرتو

تجربه کاری
 • گرافیستآوای سبز اندیشه
  18 ماه
 • گرافیست و منتورایرانا
  36 ماه
تحصیلات
 • گرافیک دستیسما گرگان

  .

افتخارات و جوایز
 • .
  .

  .

مهارت ها
 • گرافیک دیزاینر، نقاش و طراح دستی و دیجیتال
  80%