غزال بیاتى

تحصیلات
  • معمارىدانشگاه پيام نور تهران