سمانه محمدزاده

سمانه محمدزاده

تجربه کاری
  • پشتیبان فنی و برنامه نویسگسترش هوشمند ارتباطات
    ۳سال
تحصیلات
  • نرم افزار کامپیوترغیرانتفاعی شمس گنبد