سحر مهرجوفر

تحصیلات
  • مهندسی کامپیوتر آزاد
  • ITپیام نور
مهارت ها
  • Cana,network
    %
  • کوهنوردی
    %