سحر شاکریان

تجربه کاری
  • کارشناس امور اداریکارخانه ی شیما فیلم
    ۱ سال
تحصیلات
  • مدیریت بازرگانیموسسه آموزش عالی غیردولتی شرق گلستان