زهره خشنود

تجربه کاری
 • مهندس فنی آژمایشگاه همکار اداره استانداردپایش اسراء گلستان
  24
تحصیلات
 • مهندسی صنایع غذاییدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهارت ها
 • توانایی کار با دستگاه HPLC
  100%
 • توانایی انجام امور کنترل کیفیت لبنیات
  100%
 • انجام امور هنری ( دیزاین / تشریفات)
  100%