سینا

تجربه کاری
  • نصاب پردهگنبد تبریز گرگان
    ۱۳ سال پرده سرا
تحصیلات
  • موتورهای پیشرفتهاینچ برون
مهارت ها
  • 100%