استخدام کارگر ( کارواش )

یک  کارواش در راستای تکمیل کادر خود، کارگر آقا و ماهر استخدام می نماید.