استخدم مسئول دفتر ( خانم )

نمایندگی بیمه ما در راستای تکمیل کادر خود، مسئول دفتر خانم با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم استخدام می نماید.